Điều lệ Hội Nghiên cứu và Giảng dạy Thành phố Hồ Chí Minh (Sửa đổi và bổ sung năm 2015)


Thu Mar 2 2575 Views

 

 

    ỦY BAN NHÂN DÂN TP HỒ CHÍ MINH              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 ĐIỀU LỆ HỘI NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY TIẾNG ANH TP HỒ CHÍ MINH

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 6260/QĐ:     ngày ..26. tháng ..11. năm 2015)

 

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tên gọi, biểu tượng

 • Tên gọi: Hội Nghiên cứu và giảngdạy Tiếng Anh Thành phố Hồ Chí Minh”
 • Tên tiếng Anh: TESOL – Ho Chi Minh City Association.
 • Tên viết tắt: TESOL-HCMC

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

Hội Nghiên cứu và Giảng dạy Anh ngữ thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của giáo viên Tiếng Anh tự nguyện thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Điều 3. Địa vị, pháp lý, trụ sở

 1. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riện; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 2. Trụ sở của Hội được Ban chấp hành của Hội bàn bạc, thống nhất, lựa chọn theo nhiệm kỳ hoạt động của BCH.

Trụ sở của Hội trong nhiệm kỳ 2015-2018 được đặt tại

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ AMA (AMERICAN ACADEMY)

Địa chỉ: Số 2 đường Số 2, phường An Lạc A, Quận Bình Tân

Điện thoại: (08) 3751 8585 – 6269 1209

Fax: (08) 3667 0908

Điều 4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

 1. Hội hoạt động trên phạm vi TP Hồ Chí Minh, trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh.
 2. Hội chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân TPHCM và Sở Giáo dục và đào tạo TPHCM.

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động

 1. Tự nguyện, tự quản.
 2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch
 3. Tự đảm bảo kinh phí hoạt động.
 4. Không vì mục đích lợi nhuận
 5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội

 

CHƯƠNG II
QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ

Điều 6. Quyền hạn

 1. Tuyên truyền mục đích của Hội.
 2. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội.
 3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội theo quy định của pháp luật.
 4. Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước, cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội, tổ chức đào tạo giáo viên tiếng Anh và đào tạo tiếng Anh theo quy định của pháp luật.
 5. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Hội và lĩnh vực Hội hoạt động. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và được cấp chứng chỉ hành nghề khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Phổ biến kiến thức, cung cấp thông tin và huấn luyện kỹ năng chuyên ngành giảng dạy Tiếng Anh thông qua việc tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn cho hội viên; tư vấn, tham mưu,đề xuất với Ủy ban nhân dân TPHCM các vấn đề liên quan đến lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh của thành phố.
 6. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội. Giao lưu, hợp tác, liên kết hoạt động với các tổ chức xã hội nghề nghiệp khác trong nước cũng như quốc tế để trao đổi về kiến thức và kinh nghiệm hoạt động
 7. Thành lập pháp nhân thuộc Hội theo quy định của pháp luật.
 8. Được gây quỹ Hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.
 9. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao.
 10. Được gia nhập các tổ chức quốc tế tương ứng và ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực Hội hoạt động, cơ quan quyết định cho phép thành lập Hội về việc gia nhập tổ chức quốc tế tương ứng, ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế.

Điều 7. Nhiệm vụ

 1. Chấp hành các quy định của pháp luật có liện quan đến tổ chức, hoạt động của Hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội đã được phê duyệt. Không được lợi dụng của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
 2. Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nướ
 3. Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hội. Cập nhật những thành tựu mới trong khu vực và thế giới thuộc lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh; giúp hội viên cải tiến nội dung chương trình, giáo trình; hoàn thiện phương pháp giảng dạy và đánh giá, nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh.
 4. Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.
 5. Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật.
 6. Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của hội.
 7. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hội theo đúng quy định của pháp luật.
 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

 

CHƯƠNG III
HỘI VIÊN

Điều 8. Hội viên, tiêu chuẩn hội viên

 1. Hội viên của Hội gồm hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên danh dự.
 2. Hội viên chính thức: Công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu tiếng Anh, có đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều này, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội
 3. Hội viên liên kết: Cá nhân và tổ chức nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu tiếng Anh đã được cấp phép làm việc và hoạt động tại Việt Nam theo quy định của pháp luật
 4. Hội viên danh dự: Cá nhân và tổ chức có nhiều đóng góp cho hoạt động giảng dạy và nghiên cứu tiếng Anh trong nước và quốc tế.
 5. Tiêu chuẩn hội viên chính thức:
 • Là công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu tiếng Anh
 • Tán thành điều lệ Hội
 • Tự nguyện xin gia nhập Hội và đóng hội phí
 • Có đơn xin gia nhập Hội

Điều 9. Quyền của Hội viên

 1. Được Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.
 2. Được Hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, được tham gia các hoạt động do Hội tổ chức.
 3. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hội theo quy định của Hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.
 4. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hội theoquy định của Hội.
 5. Được giới thiệu hội viên mới.
 6. Được khen thưởng theo quy định của Hội.
 7. Được cấp thẻ hội viên.
 8. Được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên.
 9. Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm tra Hội.

Điều 10. Nghĩa vụ của hội viên

 1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hội.
 2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hội phát triển vững mạnh.
 3. Bảo vệ uy tín của Hội, không được nhân danh Hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hội phân công bằng văn bản.
 4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hội.
 5. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hội.

Điều 11. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên; thủ tục ra Hội

 • Để được kết nạp và công nhận hội viên, cá nhân và tổ chức phải có đơn xin gia nhập Hội và được Ban Chấp hành Hội chấp nhận.
 • Tư cách hội viên sẽ chấm dứt nếu xảy ra một trong các trường hợp sau:
  a) Hội viên tự nộp đơn rút khỏi Hội TESOL – HCMC
  b) Có một trong những vi phạm sau:
  – Hoạt động trái với quy định của pháp luật Việt Nam;
  – Hoạt động trái với mục đích của Hội và gây tổn hại đến uy tín của Hội
  – Vi phạm điều lệ Hội, không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của hội viên

 

CHƯƠNG IV
TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG

Điều 12. Cơ cấu tổ chức của Hội

Tổ chức TESOL – HCMC gồm:
1. Đại hội
2. Ban chấp hành
3. Ban Thường trực
4. Ban Kiểm tra
5. Văn phòng, các ban chuyên môn
6. Các chi hội

Điều 13. Đại hội

 1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường. Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức ba năm một lần. Đại hội bất thường được triệu tập khi ít nhất có 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên Ban Chấp hành hoặc có ít nhất 1/2 (một phần hai) tổng số hội viên chính thức đề nghị.
 2. Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường được tổ chức dưới hình thức Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu. Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu được tổ chức khi có trên 1/2 (một phần hai) số hội viên chính thức hoặc có trên 1/2 (một phần hai) số đại biểu chính thức có mặt.
 3. Nhiệm vụ của Đại hội:
  a) Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ; Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới của Hội;
  b) Thảo luận và thông qua Điều lệ; Điều lệ (sửa đổi, bổ sung); đổi tên, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể Hội (nếu có);
  c) Thảo luận, góp ý kiến vào Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành và Báo cáo tài chính của Hội;
  d) Bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra;
  đ) Các nội dung khác (nếu có);
  e) Thông qua nghị quyết Đại hội.
 4. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội:
  a) Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định;
  b) Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội phải được quá 1/2 (một phần hai) đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành.

Điều 14. Ban Chấp hành Hội

1. Ban Chấp hành Hội do Đại hội bầu trong số các hội viên của Hội. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

 1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành:
  a) Tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hội, lãnh đạo mọi hoạt động của Hội giữa hai kỳ Đại hội;
  b) Chuẩn bị và quyết định triệu tập Đại hội;
  c) Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Hội;
  d) Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của Hội. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội; Quy chế quản lý, sử dụng con dấu của Hội; Quy chế khen thưởng, kỷ luật; các quy định trong nội bộ Hội phù hợp với quy định của Điều lệ Hội và quy định của pháp luật;
  đ) Bầu, miễn nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, ủy viên Ban Thường vụ, bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra. Số ủy viên Ban Chấp hành bầu bổ sung không được quá 20% so với số lượng ủy viên Ban Chấp hành đã được Đại hội quyết định.
 1. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chấp hành:
  a) Ban Chấp hành hoạt động theo Quy chế của Ban Chấp hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội;
  b) Ban Chấp hành mỗi năm họp 4 lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Ban Thường vụ hoặc trên 50%. tổng số ủy viên Ban Chấp hành;
  c) Các cuộc họp của Ban Chấp hành là hợp lệ khi có từ 50% ủy viên Ban Chấp hành tham gia dự họp. Ban Chấp hành có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Chấp hành quyết định;
  d) Các nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành được thông qua khi có trên 50% tổng số ủy viên Ban Chấp hành dự họp biểu quyết tán thành. Trong trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của Chủ tịch Hội.

Điều 15. Ban Thường vụ Hội

 1. Ban Thường vụ Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành; Ban Thường vụ Hội gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Thường vụ cùng với nhiệm kỳ Đại hội.
 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thuờng vụ:
  a) Giúp Ban Chấp hành triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hội; tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành; lãnh đạo hoạt động của Hội giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành;
  b) Chuẩn bị nội dung và quyết định triệu tập họp Ban Chấp hành;
  c) Quyết định thành lập các tổ chức, đơn vị thuộc Hội theo nghị quyết của Ban Chấp hành; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo các tổ chức, đơn vị thuộc Hội.
 3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Thường vụ:
  a) Ban Thường vụ hoạt động theo Quy chế do Ban Chấp hành ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội;
  b) Ban Thường vụ mỗi quý họp một lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Chủ tịch Hội hoặc trên 50% tổng số ủy viên Ban Thường vụ;
  c) Các cuộc họp của Ban Thường vụ là hợp lệ khi có 50% ủy viên Ban Thường vụ tham gia dự họp. Ban Thường vụ có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Thường vụ quyết định;
  d) Các nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ được thông qua khi có trên 50% tổng số ủy viên Ban Thường vụ dự họp biểu quyết tán thành. Trong trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của Chủ tịch Hội.

Điều 17. Ban Kiểm tra

 1. Ban Kiểm tra Hội gồm Trưởng ban, Phó trưởng ban và một số ủy viên do Đại hội bầu ra. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Kiểm tra do Đại hội quyết định.Nhiệm kỳ của Ban Kiểm tra cùng với nhiệm kỳ Đại hội.
 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm tra:
  a) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội, nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các quy chế của Hội trong hoạt động của các tổ chức, đơn vị trực thuộc Hội, hội viên;
  b) Xem xét, giải quyết đơn, thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, hội viên và công dân gửi đến Hội.
 3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm tra: Ban Kiểm tra hoạt động theo quy chế do Ban Chấp hành ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

Điều 18. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội

 1. Chủ tịch Hội là đại diện pháp nhân của Hội trước pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Hội. Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành Hội. Tiêu chuẩn Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành Hội quy định.
 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội:
  a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội;
  b) Chịu trách nhiệm toàn diện trước cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập Hội, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của Hội, trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội về mọi hoạt động của Hội. Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Hội theo quy định Điều lệ Hội; nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội;
  c) Chủ trì các phiên họp của Ban Chấp hành; chỉ đạo chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Thường vụ;
  d) Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ký các văn bản của Hội;
  đ) Khi Chủ tịch Hội vắng mặt, việc chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc của Hội được ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Chủ tịch Hội.
 3. Phó Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành Hội. Tiêu chuẩn Phó Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành Hội quy định.

Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch Hội chỉ đạo, điều hành công tác của Hội theo sự phân công của Chủ tịch Hội; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội và trước pháp luật về lĩnh vực công việc được Chủ tịch Hội phân công hoặc ủy quyền. Phó Chủ tịch Hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội phù hợp với Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.

Điều 19. Các chức danh khác

Tổng Thư ký được bầu trong số các ủy viên Ban chấp hành, là người điều hành trực tiếp mọi hoạt động của Văn phòng Hội. Tổng Thư ký Hội có nhiệmvụ:
– Xây dựng Quy chế hoạt động của Văn phòng Hội, Quy chế quản lý tài chính, tài sản của Hội trình BCH phê duyệt;
– Định kỳ báo cáo cho BCH về các hoạt động của Hội;
– Lập báo cáo hàng năm, báo cáo nhiệm kỳ của Ban chấp hành Hội;
– Quản lý danh sách, hồ sơ và tài liệu về hội viên và các tổ chức trực thuộc.

 

CHƯƠNG V

CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, HỢP NHẤT, ĐỔI TÊN VÀ GIẢI THỂ

Điều 20. Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất và đổi tên và giải thể Hội

Việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; đổi tên và giải thể Hội thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự, quy định của pháp luật về hội, nghị quyết Đại hội và các quy định pháp luật có liên quan.

CHƯƠNG VI

TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN

Điều 21. Tài chính, tài sản của Hội

 1. Tài chính của Hội:
  a) Nguồn thu của Hội:
  – Lệ phí gia nhập Hội, hội phí hàng năm của hội viên;
  – Thu từ các hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật;
  – Tiền tài trợ, ủng hộ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;
  – Hỗ trợ của Nhà nước gắn với nhiệm vụ được giao;
  – Các khoản thu hợp pháp khác;
  b) Các khoản chi của Hội:
  – Chi hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Hội;
  – Chi thuê trụ sở làm việc, mua sắm phương tiện làm việc;
  – Chi thực hiện chế độ, chính sách đối với những người làm việc tại Hội theo quy định của Ban Chấp hành Hội phù hợp với quy định của pháp luật;
  – Chi khen thưởng và các khoản chi khác theo quy định của Ban Chấp hành.
 1. Tài sản của Hội: Tài sản của Hội bao gồm trụ sở, trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động của Hội. Tài sản của Hội được hình thành từ nguồn kinh phí của Hội; do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến, tặng theo quy định của pháp luật; được Nhà nước hỗ trợ .

Điều 22. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội

 1. Tài chính, tải sản của Hội chỉ được sử dụng cho các hoạt động của Hội.
 2. Tài chính, tài sản của Hội khi chia, tách; sáp nhập; hợp nhất và giải thể được giải quyết theo quy định của pháp luật.
 3. Ban Chấp hành Hội ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm phù hợp với quy định của pháp luật và tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội.

 

CHƯƠNG VII

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 23. Khen thưởng

 1. Tổ chức, đơn vị thuộc Hội, hội viên có thành tích xuất sắc được Hội khen thưởng hoặc được Hội đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật.
 2. Ban Chấp hành Hội quy định cụ thể hình thức, thẩm quyền, thủ tục khen thưởng trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

Điều 24.Kỷ luật

 1. Tổ chức, đơn vị thuộc Hội, hội viên vi phạm pháp luật; vi phạm Điều lệ, quy định, quy chế hoạt động của Hội thì bị xem xét, thi hành kỷ luật bằng các hình thức như khiển trách, cảnh cáo, khai trừ.
 2. Ban Chấp hành Hội quy định cụ thể thẩm quyền, quy trình xem xét kỷ luật trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

 

CHƯƠNG VIII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội

Chỉ có Đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội phải được từ 65% số đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành.

Điều 26. Hiệu lực thi hành

 1. Điều lệ Hội Nghiên cứu và giảng dạy Tiếng Anh TP HCM gồm 8 chương 26 điều đã được Đại hội toàn thể thông qua ngày 15 tháng 06 năm 2015 tại TP Hồ Chí Minh và có hiệu lực thi hành theo Quyết định phê duyệt của Ủy ban Nhân dân Thành phố HCM.
 2. Căn cứ quy định pháp luật về hội và Điều lệ Hội, Ban Chấp hành Hội Nghiên cứu và giảng dạy Tiếng Anh TP HCM có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ này.

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên